Co je to strategický plán?

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města. Jeho cílem je poskytnout veřejnému i soukromého sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města.

Český Krumlov v současné době připravuje nový strategický plán, dokument určující směr, kterým se město bude v horizontu let 2016–2022 ubírat. Je v silách města řešit přetíženou intenzitu dopravy a nedostatečnou dopravní vybavenost? Je pro město prioritní řešit kapacitu parkovacích míst na sídlištích a parkovištích, údržbu a rozšiřování zeleně, realizovat protipovodňové úpravy na řece Polečnici, rekonstruovat mosty, zateplovat veřejné budovy a snižovat jejich energetickou náročnost, dbát na kanalizační síť a vodohospodářský majetek, rozšiřovat nabídku sportovního vyžití? To je jen ukázka otázek ohledně budoucího rozvoje Českého Krumlova, jejichž řešení by měla pomoci právě tvorba nového strategického plánu.

Jeho vytvoření předchází vypracování analytické části – tedy souhrnné charakteristiky dosavadního vývoje a současného stavu města včetně uvedení vzájemné provázanosti všech jeho sociálně-ekonomických, technických a územních souvislostí. Tato část bude zpracována na základě analýzy stávajících koncepčních materiálů města a existujících dat, na základě rozhovorů s nejvýznamnějšími subjekty a osobami, které nejvíce ovlivňují dění ve městě a jejichž každodenní výkon práce má dopad na další rozvoj města. Další neméně důležité podklady budou získány průzkumem v terénu, využitím interaktivní mapové aplikace pro sběr dat a na plánovaném setkání s občany města, na kterém budou mít možnost vyjádřit vnímání podmínek a kvality života ve městě.

Nedílnou součástí analytické části strategického plánu je i definování příležitostí a hrozeb v budoucnosti, které nelze ovlivnit a očekávané scénáře budoucího rozvoje. V této části budou zkoumány a prověřovány informace o předpokládaném prostředí, ve kterém bude město fungovat v dalších letech. Výstupem analytické části strategického plánu je pojmenování problémů a stanovení klíčových témat. Z poznání o tom, jaké mají řešené území a jeho obyvatelé problémy, budou účastníci strategického plánování postupně dospívat ke shodě o tom, co je třeba především změnit, aby byly identifikované problémy řešeny a kterými klíčovými tématy se prioritně zaobírat a hledat jejich řešení. Poznání a pochopení výchozího stavu a trendů (tedy KDE se nacházíme) je základem pro porozumění o vizi budoucnosti (KAM KRÁČÍME) a na ni navazující pochopení s posláním jednotlivých účastníků při jejím dosahování a naplňování.

Za účelem realizace tvorby strategického plánu byl vytvořen přípravný tým složený jak ze zástupců politické reprezentace, tak ze zástupců odborníků, úředníků, podnikatelů a veřejnosti. Protože každý člověk má různé zájmy, má k dispozici různé prostředky a také sleduje různé cíle, je pro nalezení průsečíků a shody na klíčových tématech, na jejichž řešení budou všichni účastníci spolupracovat, zahrnut i externí poradce v roli komunikátora celého procesu plánování.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do konzultačního procesu návrhu strategického plánu!


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"